Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy stron internetowych prowadzonych przez spółkę CANDY ONE SP. Z O.O. z siedzibą w Rzgowie (adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013539, NIP: 7282789337,

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce użyto poniższych terminów, mają one następujące znaczenie:

Administrator” – CANDY ONE SP. Z O.O. z siedzibą w Rzgowie (adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013539, NIP: 7282789337,
Candy Park” – Park rozrywki Candy Park, ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów
Funkcjonalności Serwisu” – usługi dodatkowe świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników,
Partnerzy Biznesowi” –dostawcy usług, dostępnych na terenie Candy Parku,
Podmioty Powiązane” – podmioty z Grupy Ptak,
Pliki cookies” – pliki zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego,
Newsletter” – informacje handlowe dotyczące działalności Candy Parku, organizowanych akcji promocyjnych i marketingowych, przesyłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika,
Serwis” – strony internetowe prowadzone przez Administratora,
Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu lub Funkcjonalności Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator szanuje prawo Użytkowników do prywatności i w tym celu stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

3. PLIKI „COOKIES”

 1. Administrator zbiera informacje na temat Użytkowników przy wykorzystaniu Plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników.

 2. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest Administrator.

 4. Umieszczenie Plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu,
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych,
e) w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Administratora jak i jego Partnerów Biznesowych.

 1. Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym Użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

 2. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują Pliki cookies. Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu Plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie danych Użytkowników korzystających z Funkcjonalności Serwisu lub otrzymujących Newsletter.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.

 3. Administrator zapewnia Użytkownikom wyrażenia swobodnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika.

 4. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania usługi (w przypadku korzystania z Funkcjonalności Serwisu),
b) marketingu bezpośredniego usług własnych, w szczególności przesyłania informacji handlowych dotyczących działalności Candy Parku, w tym Newslettera, jak również – za dodatkową zgodą Użytkownika – informacji handlowych Partnerów Biznesowych Administratora oraz z podmiotów z nim powiązanych,
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
e) tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
f) wsparcia obsługi.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wykonywania swoich uprawnień dotyczących jego danych osobowych, zagwarantowanych obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

a) uzyskania informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu oraz informacji dotyczącej m.in. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania przez Administratora jego danych osobowych,
c) żądania niezwłocznego usunięcia przez Administratora jego danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
e) przenoszenia danych,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania.

 1. Administrator przekazuje każdemu Użytkownikowi informacje wymagane przepisami prawa oraz informuje każdego Użytkownika o przysługujących mu uprawnieniach, wskazując jednocześnie sposób kontaktu w sprawie realizacji tych praw.

 2. Administrator nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę, bądź żądają tego uprawnione organy. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są Partnerzy Biznesowi Administratora oraz Podmioty Powiązane.

 3. Na podstawie zebranych informacji (w tym danych osobowych, Plików cookies), Administrator dokonuje profilowania Użytkowników w celu dostosowania kierowanych do nich informacji handlowych, komunikatów oraz zawartości Serwisu.

 4. Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.